Văn bản Văn bản pháp luật

STT

Ký hiệu văn bản

Tóm tắt

Ngày ban hành

 

21

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014 về tinh giản biên chế

31/08/2018

22

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

26/10/2018

23

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

26/10/2018

24

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015

26/10/2018

25

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

12/11/2018

26

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013 về tiền lương

13/11/2018

27

DỰ THẢO 2 - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

DỰ THẢO 2 - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

06/05/2019